Obchodní podmínky pro členskou sekci a online  na www.studiotadeas.cz

1. Kontaktní údaje poskytovatele

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) platí pro prodej v členské sekci prodávajícího, kterým je Lenka Brožíková, Luční 1250, 33401 Přeštice, Česká republika, IČ 74963261, neplátce DPH, zapsaná v živnostenském rejstříku Městského úřadu Přeštice (dále jen „Prodávající“).

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Členská sekce je prodávajícím provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.studiotadeas.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.4. Prodávané členství jsou informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám je zakázáno.

2. Informace o členské sekci

2.1. Členská sekce pro webové stránky nabízí placené produkty a produkty zdarma. Produkty jsou e-booky, online kurzy, online semináře. Ceny jsou uvedeny dle aktuálního ceníku. Nejsem plátce DPH, u ceny není DPH uvedena. Kupující si při objednávce volí podle aktuální nabídky.

2.2. Na informační webové stránce členské sekce jsou videa, audio, přednášky, články, e-booky, online kurzy, online semináře. Kupující si platí jednotlivé produkty a tím dostává přístup k tomuto obsahu. Obsah je stále majetkem „Prodávající“. Je zakázáno šířit obsah třetím osobám, protože se tím porušuje autorský zákon.

2.3. Pro bezhotovostní platby jsou platební metody napojeny na platební bránu společnosti COMOGATE a.s.., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného systému společnosti COMOGATE a.s.

Kupující má možnosti plateb:

 • bankovním převodem na základě faktury na účet 2602248045-2010 vedený u FIO Banky a.s.

 • bezhotovostně pomocí platební karty přes platební bránu COMOGATE a.s.

2.4. Kupující bere na vědomí, že členská sekce nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.5. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

3. Doručení online produktu

3.1. Po zaplacení objednávky přes bránu COMOGATE a.s., nebo po zaplacení objednávky platebním příkazem na účet, přijde na e-mail vygenerované přihlašovací jméno a heslo. Od této doby plyne zvolený čas členství, bez ohledu, kdy se kupující přihlásí.

4. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1. Vzhledem tomu, že prodávající poskytuje online produkty, tak po přihlášení kupujícího nelze požadovat vrácení částky. Jakýkoli nesouhlas s poskytovaným obsahem členské sekce nelze uplatňovat.

4. 2. Objednávku lze zrušit a vrátit peníze, pouze pokud kupující se přes svou IP adresu nepřihlásil a prokazatelně nepoužil členskou sekci webové stránky www.studiotadeas.cz.

4. 3. Dle § 1837 NOZ pro digitální obsah: l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (tedy nepřihlášení se do členské sekce) a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5. Vyřízení reklamace

5. 1. Reklamace se vztahuje na neumožnění přihlášení při aktivaci členství. Prodávající se zavazuje nahradit novým přihlášením nebo řešením této situace. Tak, aby byl umožněn plný členský přístup k webovým stránkám.

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6. 1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do členské sekce. Prodávající může zrušit uživatelský účet bez náhrady, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

7 Další práva a povinnosti kupních stran

7.1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

7.2.Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

7.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

7.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa:

https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.5. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Kontaktní údaje prodávajícího: Lenka Brožíková, Luční 1250, 33401 Přeštice, e-mail: info@studiotadeas.cz, telefon č. 773658540. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Plzni dne 1. března 2023

Obchodní podmínky pro Profesní zkoušku a kurz Za 9 týdnů k profesní zkoušce – s praxí ve studiu v Plzni

 • Přihlášení na soukromou přípravu/profesní zkoušku

Prostřednictvím Přihláška“, která je uvedena v menu v levé části stránek.

Tímto máte místo rezervováno, nikoliv zajištěno.

Rezervace propadá neuhrazením kurzovného v daném termínu uvedeném na daňovém dokladu a je nabídnuto dále.

Na konci kurzu / k profesní zkoušce/ potřebujete platný doklad totožnosti a zdravotní průkaz pro potravinářství. Při podání přihlášky na to prosím myslete a doklady si prosím zkontrolujte. V případě nejasností mě kontaktujte.

 • Úhrada kurzovného

Převodem v celé výši ceny kurzu, pokud není uvedeno jinak, a to na bankovní účet, který je uveden na daňovém dokladu. Pokud nepoužije QR kod z faktury, vpisujte prosím variabilní symbol, což je číslo faktury.

Na základě závazné přihlášky vystavuji daňový doklad, který obdržíte elektronicky na adresu, ze které byla přihláška doručena.

V případě neuhrazení kurzovného v daném termínu bude faktura stornována.

 • Storno a rezervační poplatek

Oznámení o stornování kurzovného a žádost o vrácení peněz žádejte pouze písemně na e-mailovou adresu info@studiotadeas.cz. Jiné forma zasílání oznámení nebudou akceptovány (např. SMS, WhatsApp, poštovní holub…).

Bezplatné storno přijímám nejpozději 12 kalendářních dnů před konaným kurzem.

Storno v časovém intervalu menším než 12 kalendářních dnů před konaným kurzem a v průběhu kurzu je 100%.

Nevratný rezervační poplatek u kosmetického kurzu s profesní zkouškou je 2.000,- Kč.

Nevratný rezervační poplatek u zpoplatněných jednodenních kurzů je 1.000.- Kč, není li uvedeno jinak.

Uhrazenou částku poníženou o rezervační poplatek zasílám na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti o storno.

Pokud na kosmetický kurz nemůžete ze závažných důvodů (např. úraz, nemoc, nehoda) nastoupit, nutno písemně doložit před zahájením kurzu, výjimečně v den kurzu (např. vážný úraz, nemoc…). V těchto případech bude řešeno individuálně. V případě, že se dohodneme na novém termínu a vy ani na tento dohodnutý termín nenastoupíte, peníze nevracím.

Např. absence modelky nebo odlet na dovolenou závažný důvod není.

Zaplacením kurzovného souhlasíte s výše uvedenými storno a rezervačními podmínkami.

 • Profesní zkouška

V případě neúspěšného absolvování profesní zkoušky (vztahuje se i po absolvování kurzu) je cena za první opravný termín 2.000,- Kč (pokud není předem uvedeno jinak), za další následující termín 7.500,- Kč.

V případě nedostavení se na zkoušku v domluveném termínu nebo zrušení termínu bez řádné písemné omluvy nejméně 24 hodin před zahájením zkoušky, uhrazené peníze nevracím. Ve výjimečných případech může být řešeno individuálně.

 • Organizační změny

Vyhrazuji si právo změnit lektora, datum a místo akce případně zrušení akce při nízkém počtu přihlášených.

V případě zrušení akce vracím kurzovné v celé výši na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději 10 dnů od oznámení zrušení akce.

Platné od 1.4. 2023

OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro placené kurzy ve studiu)

 • Přihlášení na kurz

Využitám objednávkového formuláře nebo prostřednictvím e-mailu info@studiotadeas.cz. Uvádějte prosím celé jméno, adresu, telefonní číslo.

Tímto máte místo rezervováno, nikoliv zajištěno.

Rezervace propadá neuhrazením kurzovného v daném termínu a je nabídnuto dále. Faktura bude po uplynutí doby splatnosti stornována.

 • Úhrada kurzovného

Pouze převodem na bankovní učet uvedený na daňovém dokladu. Uvádějte prosím variabilní symbol, což je datum zahájení kurzu ve formátu DDMMRR nebo použijte QR kód uvedený na faktuře.

Faktura je vystavena na celkovou cenu kurzu, pokud není uvedeno jinak.

Platby kurzovného v hotovosti nepřijímáme.

Na základě závazné přihlášky vystavuji daňový doklad, který obdržíte elektronicky.

V případě pozdějšího přihlášení a tím pádem i převodem je nutné zaslat potvrzení o platbě na e-mail info@studiotadeas.cz a to nejpozději den před konanou akcí.

 • Storno a rezervační poplatek

Oznámení o stornování kurzovného a žádost o vrácení peněz žádejte pouze písemně na e-mailovou adresu info@studiotadeas.cz.

Bezplatné storno přijímám nejpozději 12 kalendářních dnů před konaným kurzem.

Storno v časovém intervalu menším než 12 kalendářních dnů před konaným kurzem a v průběhu kurzu je 100%.

Nevratný rezervační poplatek pro placené jednodenní kurzy je 1.000,- Kč, pokud není uvedeno jinak.

Nevratný rezervační poplatek u placeného kosmetického kurzu s profesní zkouškou je 2.000,- Kč.

Uhrazenou částku poníženou o rezervační poplatek zasílám na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od přijetí žádosti o storno.

 • Organizační změny

Vyhrazuji si právo změnit lektora, datum a místo akce případně zrušením akce při nízkém počtu přihlášených.

V případě zrušení akce vracím kurzovné v celé výši na učet, ze kterého byla platba přijata a to nejpozději do 10 dnů od oznámení zrušení akce, pokud se nedohodneme jinak (např. nový termín).

Zaplacením kurzovného souhlasíte s výše uvedenými storno a rezervačními podmínkami.

Podmínky platné od 9.7.2022, ceny kurzů platné od 1.3.2023.

 

Zásady ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR“) je Lenka Brožíková se sídlem Luční 1250, Přeštice 33401, IČ 74963261.

Kontaktní údaje správce jsou adresa: Lenka Brožíková, Luční 1250, 33401 Přeštice, email: info@studiotadeas.cz, telefon: +420773658540

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po dobu nezbytnou pro k výkonu práv a povinnostívyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem  a uplatňování nákoků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od uončení smluvního vztahu). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Podílející se na na zajištění provozu služeb a podílející se na realizaci plateb.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (mimo EU).

VI.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle

čl. 20 GDPR.

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email

správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2023.